meaningby

Vande Mataram Lyrics In Sanskrit|वन्दे मातरम् |Vande Mataram Lyrics In Sanskrit PDF 2024

वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शश्यशामलां मातरम् ।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्सुखदाम् वरदाम् मातरम् ॥कोटि कोटि कण्ठ कलकलनिनादकरालेकोटि कोटि भुजैर्धृतखरकरवालेअबला केन मा एत् बलेबहुबलधारिणीम्
नमामि तारिणीम्रिपुदलबारिणीम्
मातरम् ॥
तुमि विद्या तुमि धर्म
तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वयि प्रिये तुमि आर्ग्यं
त्वयि क्षेमं त्वयि धर्मं
त्वयि हृदि तुमि मर्म
त्वयि प्रिये तुमि आर्ग्यं
त्वयि क्षेमं त्वयि धर्मं
हे जगत् पितरौ वन्दे
मातरम् ॥

Vande Mataram Lyrics In Sanskrit PDF Download | Vande Mataram Lyrics In Sanskrit PDF

Vande Mataram Lyrics In Sanskrit,Vande Mataram Lyrics In Sanskrit PDF, Vande Mataram Lyrics In Sanskrit PDF Download,वन्दे मातरम्

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *