meaningby

Vande Mataram Lyrics In Kannada Language|ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜಶೀತಲಾಂ
ಶಶ್ಯಶಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ।
ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ
ಫುಲ್ಲಕುಸುಮಿತದ್ರುಮದಲಶೋಭಿನೀಂ
ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ॥
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲನಿನಾದಕರಾಲೇ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ಧೃತಖರಕರವಾಲೇ
ಅಬಲಾ ಕೇನ ಮಾ ಏತ್ ಬಲೇ
ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀಂ
ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ
ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ
ಮಾತರಂ
ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ
ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಿಯೇ ತುಮಿ ಆರ್ಗ್ಯಂ
ತ್ವಯಿ ಕ್ಷೇಮಂ ತ್ವಯಿ ಧರ್ಮಂ
ತ್ವಯಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಿಯೇ ತುಮಿ ಆರ್ಗ್ಯಂ
ತ್ವಯಿ ಕ್ಷೇಮಂ ತ್ವಯಿ ಧರ್ಮಂ
ಹೇ ಜಗತ್ ಪಿತರೌ ವಂದೇ
ಮಾತರಂ

Vande Mataram Lyrics In Kannada PDF|ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

Vande Mataram Lyrics In Kannada| ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜಶೀತಲಾಂ
ಶಶ್ಯಶಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ
ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ
ಫುಲ್ಲಕುಸುಮಿತದ್ರುಮದಲಶೋಭಿನೀಂ
ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲನಿನಾದಕರಾಲೇ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ಧೃತಖರಕರವಾಲೇ
ಅಬಲಾ ಕೇನ ಮಾ ಏತ್ ಬಲೇ
ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀಂ
ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ
ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ
ಮಾತರಂ
ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ
ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಿಯೇ ತುಮಿ ಆರ್ಗ್ಯಂ
ತ್ವಯಿ ಕ್ಷೇಮಂ ತ್ವಯಿ ಧರ್ಮಂ
ತ್ವಯಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಿಯೇ ತುಮಿ ಆರ್ಗ್ಯಂ
ತ್ವಯಿ ಕ್ಷೇಮಂ ತ್ವಯಿ ಧರ್ಮಂ
ಹೇ ಜಗತ್ ಪಿತರೌ ವಂದೇ
ಮಾತರಂ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ,vande mataram lyrics in kannada, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ,vande mataram lyrics in kannada pdf, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ,vande mataram lyrics in kannada language,ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *